Poniedziałek, 1 marzec 2021 
Imieniny:
Procedura dopuszczenie do użytku programu nauczania w przedszkolu

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA W PRZEDSZKOLU .......................................

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników)

 

1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do żytku w danym przedszkolu dyrektor przedszkola, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

            a) samodzielnie przez nauczyciela,

            b) we współpracy z innymi nauczycielami,

            c) przez innego autora (autorów),

            d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

3. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

4. Program wychowania przedszkolnego:

            1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

            2) zawiera:

                        a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

                        b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie                                  programowej wychowania przedszkolnego ,

                        c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z                                              uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od                          potrzeb i możliwości dzieci,

                        d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia                          nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

            3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii:

            1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pracy w przedszkolu,

            2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7. Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu przebiega w następujący sposób:

1)     nauczyciel (nauczyciele) dokonuje (dokonują) wyboru programu i przedstawia (przedstawiają) dyrektorowi przedszkola załącznik nr 1;

2)     do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z ustępem 5.1-2 Procedury;

3)     dyrektor wspólnie z nauczycielem (nauczycielami) wypełnia załącznik nr 1;

4)     program zostaje zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej;

5)     dyrektor dopuszcza program wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu wpisując program do  przedszkolnego zestawu programów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W GRUPIE........................ NA LATA ............................

I. NAZWA PROGRAMU:

 

 

II. AUTOR/AUTORZY PROGRAMU:

 

 

III. REALIZOWANY PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY:

 

TAK

NIE

a) samodzielnie

 

 

b) we współpracy z innymi nauczycielami

 

 

c) przez innego autora (autorów)

 

 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami

 

 

 

IV. Czy nauczyciel wnioskujący dysponuje zgodą autora programu na wykorzystanie programu do realizacji i dokonywania zmian ?                                                                                                TAK / NIE

 

V. DYSPOZYCJE DO ANALIZY PROGRAMU

Spełnienie wymagań rozporządzenia

TAK

NIE

Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

§ 3. 1.

 

 

Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

§ 3. 1. 2)a)

 

 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

§ 3. 1. 2)b)

 

 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

§ 3. 1. 2)c)

 

 

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

§ 3. 1. 2)d)

 

 

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej.

§ 3. 1. 3)

 

 

Program przedstawiono do zaopiniowania.

§ 3. 2

 

 

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pracy w przedszkolu,

§ 3. 2

 

 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

§ 3. 2

 

 

Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową.

Jeżeli tak to proszę wskazać, które:

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi dotyczące wyboru programu:

 

 

 

PODPIS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI......................................................................................

 

VI. Program zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dniu ...........................................................

 

VII. Wpisano do Przedszkolnego Zestawu Programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny ................................................. pod numerem ...........................................................

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 13:01:36
  • Licznik odwiedzin: 12860845