Poniedziałek, 1 marzec 2021 
Imieniny:
Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest opisanie działań podejmowanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie przy dokonywaniu refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Unormowania prawne dotyczące refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli
2.1 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie określa corocznie organ prowadzący na mocy zarządzenia/uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w danym roku budżetowym za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach oświatowych.
3.2  Środki finansowe przeznaczone na refundację kosztów doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie rezerwuje się w wysokości określonej w punkcie 2.1 w budżecie placówki.
2.3  O refundację kosztów doskonalenia zawodowego może występować każdy nauczyciel zatrudniony w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie.
2.4. Środki, o których mowa w punkcie 2.1 przeznacza się w szczególności na:

 • organizację wewnątrzprzedszkolnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla rady pedagogicznej w zakresie:
  • rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych;
  • efektywnego zarządzania przedszkolem ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wykorzystania publicznych środków finansowych;
  • skutecznych metod rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu;
  • aktywizujących metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem metody projektowej;
 • refundację opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego według indywidualnych potrzeb poszczególnych nauczycieli.

3. Zasady postępowania
3.1 Dyrektor Przedszkola, po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli i przedszkola, ustala w każdym roku szkolnym plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i umieszcza go w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
3.2 W każdym roku szkolnym, do dnia 15 września, rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedstawionego przez dyrektora przedszkola.
3.3 Środki, o których mowa w punkcie 2.2 wykorzystywane są na zaplanowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.4 Niewykorzystane środki można przeznaczyć na inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłaszane przez nauczycieli Przedszkola w ciągu roku szkolnego, a nie ujęte w wewnętrznym planie doskonalenia zawodowego.
3.5 Środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację doskonalenia zawodowego nauczycieli dysponuje Dyrektor Przedszkola.
3.6 Dyrektor Przedszkola przyznaje refundację, w szczególności, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zawarte w planie nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego uchwałą rady pedagogicznej.
3.7 Refundacja przyznawana jest w wysokości 100% poniesionych kosztów na doskonalenia wynikające z planu nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej wewnętrznego doskonalenia nauczycieli zatwierdzonego uchwałą rady pedagogicznej.
3.8 Dyrektor Przedszkola może przyznać refundację na inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłaszane przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego, a nie ujęte w wewnętrznym planie doskonalenia zawodowego w miarę posiadanych środków.
3.9 W przypadku przyznania refundacji na podstawie punktu 3.8 jej wysokość ustala się od 50 % do 100% w zależności od ilości zgłoszeń i posiadanych środków.
3.10 Refundacja przyznawana jest na podstawie faktury/rachunku i zaświadczania o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego przez nauczyciela.
3.11 Do dnia 31 marca Dyrektor Przedszkola składa do organu prowadzącego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na refundację doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznanych na rok budżetowy.

4. Podstawa prawna

 • art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)
 • Zarządzenie/Uchwała organu prowadzącego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w danym roku budżetowym za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach oświatowych.
 • Statut Przedszkola

 

 

 

 • Data aktualizacji: 2021-03-01 13:01:36
 • Licznik odwiedzin: 12860606