Poniedziałek, 1 marzec 2021 
Imieniny:
Procedura wypowiedzenia nauczycielowi warunków pracy

Procedura wypowiedzenia nauczycielowi warunków pracy

Krok 1: O zamiarze dokonania wypowiedzenia warunków pracy (wymiaru zatrudnienia) dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie zakładową organizacją związkową reprezentującą nauczyciela. W piśmie tym podaje się przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie oraz przedstawia nowe warunki, które mają być zaproponować nauczycielowi.
Zakładowa organizacja związkowa może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia (art. 232 i art. 38 Kodeksu pracy) - przydatne wzory i pisma do związków zawodowych znajdziesz w dziale "Przydatne dokumenty kadrowe" w majowym numerze "Kadry w oświacie" - wypełnij kupon na bezpłatny test już dziś!

Krok 2: Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także, gdy w ustawowym terminie nie wyrazi ona swojego stanowiska dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 38 § 5 Kodeksy pracy).

Krok 3: Dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu jego dotychczasowych warunków pracy. W piśmie tym należy zaproponować nauczycielowi nowe warunki pracy lub płacy oraz podać okres i termin wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy umowy o pracę na czas nieokreślony trzeba również podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie (art. 30 § 4 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy).

Krok 4: Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy doręcza się nauczycielowi w taki sposób, by mógł się z nim zapoznać. Nauczyciel powinien potwierdzić pisemnie z jaką datą otrzymał wypowiedzenie.

Krok 5: Jeżeli nauczyciel przyjmie zaproponowane mu warunki, wówczas zgodnie z treścią wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana tych warunków pracy lub płacy, które były objęte wypowiedzeniem zmieniającym. Natomiast umowa o pracę nie ulega rozwiązaniu i pozostaje w dalszym ciągu podstawą łączącego strony stosunku pracy. Zmiana warunków pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest w szczególności od rodzaju umowy o pracę i wynosi:

 1. 3 dni robocze dla umowy o pracę na zastępstwo (art. 331 Kodeksu pracy);
 2. 2 tygodnie dla umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w umowie przewidziano możliwość jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy);
 3. w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony: 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

 

 

Zmiana warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Warunki pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zmienić tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela. Nie stosuje się tutaj wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 Kodeksu pracy, tak jak to ma miejsce przy umownych stosunkach pracy. Zmiana stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może polegać na:

 1. przeniesieniu nauczyciela na takie samo lub inne stanowisko, w tej samej lub w innej szkole,
 2. uzupełnianiu etatu lub ograniczeniu zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ wymiaru jego zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia,
 3. przeniesieniu w stan nieczynny.

Zmiana warunków zatrudnienia
Gotowe wzory, przydatne procedury
Obowiązki dyrektora szkoły
Zwolnienia w szkole - interpretacje KN

Dla nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie: ograniczenie zatrudnienia, stan nieczynny lub rozwiązanie umowy

Dyrektor szkoły w razie:

 1. częściowej likwidacji szkoły,
 2. zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
 3. zmian planu nauczania,

uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można z powodu zmian organizacyjnych (np. zmniejszenia liczby oddziałów w szkole) ograniczyć wymiar zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć oraz proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na to zgody stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, tj. rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub przenosi go w stan nieczynny.

Zamiar zwolnienia nauczyciela trzeba skonsultować z organizacją związkową

O zamiarze zwolnienia nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, może zgłosić dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia na piśmie. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania stosunku pracy. Stosunek pracy wygasa po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które w przypadku szkół feryjnych należy złożyć nauczycielowi do końca maja, tak aby umowa uległa rozwiązaniu z końcem sierpnia.  W przypadku placówek nieferyjnych wypowiedzenie może być złożone w dowolnym momencie w trakcie roku.< /p>

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny czyni wypowiedzenie bezskutecznym

Jeśli nauczyciel w terminie do 30 dni od doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy złoży dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, stosunek pracy nie zostaje rozwiązany, ale trwa jeszcze przez okres 6-miesięcznego stanu nieczynnego. Po upływie stanu nieczynnego, jeżeli dyrektor szkoły nie będzie miał możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy na poprzednich warunkach stosunek pracy wygasa.

 

 • Data aktualizacji: 2021-03-01 13:01:36
 • Licznik odwiedzin: 12860401