Wtorek, 27 październik 2020 
Imieniny:

Sala nr 10 DELFINKI

Oddział czynny: 7:30 - 15:30


Nauczycielki:                                         

mgr Paulina Dudzińska

mgr Katarzyna Wróbel

J. angielski:mgr Sylwia RomianTEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. ,,Idzie jesień... do zwierząt” – 5.10.2020 r. - 9.10.2020 r.
 2. ,,Co z czego otrzymujemy”  – 12.10.2020 r. - 16.10.2020 r.
 3. ,,Idzie jesień... z deszczem”– 19.10.2020 r.- 23.10.2020 r.
 4. „Moja rodzina” – 26.10.2020 r. - 30.10.2020 r.

 

W miesiącu październiku 2020 w naszej grupie:

 • poznamy opowiadania: B. Szelągowskiej: , ,,Jesienna burza”, ,,Mali strażnicy przyrody”, E. Stadtmuller ,,Zapomniany sweterek” oraz E. Stadtmuller:  ,,Magiczne drzewko”.
 • będziemy wspólnie rozmawiać nt. poznanych utworów, uczyć się budowania prostego zdania i cierpliwego oczekiwania na kolejność wypowiedzi,
 • - zdobędziemy wiadomości przyrodnicze o drzewach owocowych, przygotowaniach zwierząt do zimy, pochodzeniu i wykorzystaniu wełny, powstawaniu jesiennej burzy,
 • nauczymy się nowych piosenek:
 1.  ,,Jesienne zapasy”, -->> pobierz .mp3
 2. ,,Na mlecznej rzece”, -->> pobierz .mp3
 3.  ,,Deszczyk”, -->> pobierz .mp3
 4.  „Moja mama i mój tata”, -->> pobierz .mp3
 • wykonamy prace plastyczne: ,,Jabłuszko”, ,,Wiewiórka i jej orzeszek”, ,,Jesienne drzewo”, ,,Jesienne chmury”
 • będziemy ćwiczyć orientację w przestrzeni, segregować przedmioty, liczyć w zakresie 4 i więcej
 • poznamy: wartości monet i banknotów
 • poznamy miejsca charakterystyczne dla stolicy naszego województwa – OPOLA.
 • weźmiemy udział w uroczystości grupowej: „Dzień wiedzy o zwierzętach Ameryki Północnej i Południowej” - 9.10.2020 r.


Na zajęciach z języka angielskiego poznamy:

 1. Farm Animals - poznajemy nazwy zwierząt mieszkających na wsi (pig, bird, cow, dog, cat). Zgadywanka obrazkowa: „What animal is it?” Nauka piosenki: „The Farm Animals Song”
 2. ” Let”s count.” Powtórzenie i utrwalenie liczebników. Zabawa: „Where is number…? “,  Find the card- ćwiczymy pamięć i spostrzegawczość.
 3. “Four Seasons”- pory roku (spring , summer, autumn, winter). Zabawa: „Magic Box”. Zabawa: „One potato”. Śpiewamy piosenkę: „I’m going out to play”.
 4. The days of the week - wprowadzenie nazw dni tygodnia w j. ang. „Is it Friday today?” Nauka rymowanki „Wheels,Wheel on the Road”
 5. ”What colour is it?  What’s your favourite colour?” -  powtórzenie i utrwalenie nazw kolorów.
Informacje ogólne
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 4 latków:

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola”

Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Godziny pracy oddziałów:

sala 9: 6.30 - 14.30

sala 10: 7.30 - 15.30

sala 11: 8.30 - 16.30

 

W grupach zbiorczych od godziny 6.30 do 7.30 przebywają dzieci z sal 9, 10 i 11

                                od godziny 7.30 do 8.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 14.30 do 15.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 15.30 do 16.30 - dzieci z sal 9, 10 i 11


Ramowy rozkład dnia

 

Godziny

Przebieg dnia

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze

wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30-9:00

Ćwiczenia poranne. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:00-9:20

Śniadanie -realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych

i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:20-9:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych

i higienicznych.

9:30-10:00

 

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00-10.45

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych

i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

10:45-11:30

Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe

w łazience. Obiad - II danie. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem)

11:30-12.45

Zabawy w sali /ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych/.

Pobyt na świeżym powietrzu /zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki./

12.45-13:15

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - zupa - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką).

Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:15-14:30

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Udział w zajęciach wzbogacających ofertę edukacyjną przedszkola.

Pobyt na powietrzu, obserwacje środowisk przyrodniczych.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 • Data aktualizacji: 2020-10-27 17:10:58
 • Licznik odwiedzin: 11670465