Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 10 DELFINKI

1.jpg, Nasza Sala
Nasza Sala

Oddział czynny: 7:30 - 15:30


Nauczycielki:                                         

mgr Paulina Dudzińska

mgr Katarzyna Wróbel

J. angielski: mgr Sylwia Romian


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 1. Pr,,Mijają dni, miesiące, lata” – 04.01.2021r. - 08.01.2021r.
 2. ,,Zima i zwierzęta”  – 11.01.2021r. - 15.01.2021r.
 3. ,,Babcia i dziadek”– 18.01.2021r.- 22.01.2021r.
 4. „Projekt bezpieczeństwo” – 25.01.2021r. - 29.01.2021r.

W  styczniu w grupie 4-latków:
 • poznamy opowiadania: B. Szelągowskiej ,,,Przedstawienie dla dziadków”, E. Stadtmuller ,,Kasztanowe pogotowie” , M.Terlikowskiej, „U pana doktora”,
 • będziemy wspólnie rozmawiać na temat poznanych utworów, doskonalić umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi i uważnie słuchać wypowiedzi innych,
 • zdobędziemy wiadomości przyrodnicze na temat zwyczajów wybranych zwierząt leśnych /sarna, jeleń, wiewiórka, zająć/, konieczności dokarmiania ptaków i innych zwierząt zimą,
 • przygotujemy niespodziankę dla Babci i Dziadka,
 • będziemy uczestniczyć w projekcie „Bezpieczeństwo”,
 • utrwalimy, uzupełnimy i uporządkujemy wiadomości na temat pracy policjanta, strażaka i doktora,
 • nauczymy się nowych piosenek: „Nie jestem już maluchem”, ,,Dokarmiamy ptaki”, ,Babcia i dziadek”,
 • wykonamy prace plastyczne: „Tort urodzinowy”,  ,,Paśnik” , „Kolorowe serwetniki dla babci i dziadka”,
 • zdobędziemy wiadomości na temat upływającego czasu i jego następstw: dzień i noc, pór roku,
 • będziemy kształtować umiejętność dostrzegania powtarzalności cyklu kalendarzowego: nazywać pory roku i ich charakterystyczne cechy wykorzystując zabawy matematyczne oraz  metodę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • będziemy rozwijać umiejętności matematyczne dotyczące: porównywania i określania długości /„długi”, „krótki”/ za pomocą sznurka, przeliczania w  zakresie 4 i więcej,
 • utrwalimy znajomość  figur geometrycznych: koło, kwadrat i trójkąt oraz nazwy kolorów.

Ważne wydarzenia:
 • „Dzień wiedzy o zwierzętach Arktyki i Antarktydy” - uroczystość grupowa.
 •  Zabawia karnawałowa „Bajkowy świat” - uroczystość grupowa.

Na zajęciach z języka angielskiego poznamy:
 1. Czytamy bajkę „That’s not my snowman”. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa związanego z zimą /hat, gloves ,scarf, snowflake/.
 2. Nauka rymowanki „ Take a tissue”. Śpiewamy piosenkę „Winter is fun”. Zabawa ruchowa „ Old Bear”.
 3. Grandparent’s day. Nauka zwrotu” I love you”. Nauka rymowanki” Grandma’s Glasses”.
 4. Zabawa rozwijająca pamięć i spostrzegawczość „ Guess What’s in my sack?”Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek /train, ball, blocks,doll, teddy Bear/.
Informacje ogólne
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 4 latków:

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola”

Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Godziny pracy oddziałów:

sala 9: 6.30 - 14.30

sala 10: 7.30 - 15.30

sala 11: 8.30 - 16.30

 

W grupach zbiorczych od godziny 6.30 do 7.30 przebywają dzieci z sal 9, 10 i 11

                                od godziny 7.30 do 8.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 14.30 do 15.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 15.30 do 16.30 - dzieci z sal 9, 10 i 11


Ramowy rozkład dnia

 

Godziny

Przebieg dnia

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze

wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30-9:00

Ćwiczenia poranne. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:00-9:20

Śniadanie -realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych

i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:20-9:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych

i higienicznych.

9:30-10:00

 

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00-10.45

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych

i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

10:45-11:30

Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe

w łazience. Obiad - II danie. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem)

11:30-12.45

Zabawy w sali /ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych/.

Pobyt na świeżym powietrzu /zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki./

12.45-13:15

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - zupa - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką).

Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:15-14:30

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Udział w zajęciach wzbogacających ofertę edukacyjną przedszkola.

Pobyt na powietrzu, obserwacje środowisk przyrodniczych.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 • Data aktualizacji: 2021-01-26 10:14:31
 • Licznik odwiedzin: 12506661