Piątek, 4 grudzień 2020 
Imieniny:

Sala nr 10 DELFINKI

1.jpg, Nasza Sala
Nasza Sala

Oddział czynny: 7:30 - 15:30


Nauczycielki:                                         

mgr Paulina Dudzińska

mgr Katarzyna Wróbel

J. angielski: mgr Sylwia Romian


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 1. Projekt: „Emocje” – 30.11. – 04.12.2020 r.
 2. „Idzie zima ze śniegiem” – 07.12 – 11.12.2020 r.
 3. „Idą święta” –  14.12 – 18.12.2020 r.
 4. „Tradycje bożonarodzeniowe”  – 21.12. – 25.12.2020 r.
 5. „Mijają dni, miesiące, lata…” -  28.12. - 01.01.2021 r.

 

W  grudniu w grupie 4-latków:
 • poznamy wiersz M. Konopnickiej: „Stefek Burczymucha” i K. Datkun-Czerniak: „Pracowita zima”,  oraz opowiadania: S. Doroszuk, J. Gawryszewskiej i J. Hermanowskiej: "Z pamiętnika Agaty”, B. Szelągowskiej: „Pieluszkowe śnieżki”, E. Stadtmuller: „Wigilijny gość” i „Czas o nikim nie zapomina”,
 • będziemy wspólnie rozmawiać nt. poznanych utworów, uczyć się budowania prostego zdania i cierpliwego oczekiwania na kolejność wypowiedzi,
 • będziemy gościć w naszej sali św. Mikołaja i zaprzęg reniferów (uroczystość grupowa - „Mikołajki”),
 • zdobędziemy wiadomości na temat upływającego czasu i jego następstw,
 • utrwalimy umiejętość stosowania określeń położenia przedmiotów nad, pod, obok, pomiędzy, za,
 • nauczymy się używania jednostek miary: długi, krótki, równy, mniejszy, większy,
 • będziemy uczestniczyć w projekcie „EMOCJE”,
 • nauczymy się nowych piosenek: „Pierwszy śnieg”, „Już święta”,
 • wykonamy prace plastyczne: „Emocje”, „Pierwszy śnieg”, „Zielona choineczka”, „Rodzinne święta”,
 • zdobędziemy wiedzę w zakresie umiejętności okreśania (szacowania) długości i miary przedmiotów wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • utrwalimy umiejętność przeliczania w zakresie 4 i więcej,
 • będziemy kolędować i ubierać choinkę w naszej sali,
 • weźmiemy udział w uroczystości grupowej: „Dzień wiedzy o zwierzętach Europy”,
 • poznamy stolicę województwa dolnośląskiego - Wrocławia,
 • rozwiniemy kompetencje kluczowe: osobiste, społeczne, obywatelskie, w zakresie umiejętności uczenia się, w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, matematyczne, w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcym.

Na zajęciach z języka angielskiego poznamy:
 1. “Let’s play!”. Powtórzenie i utrwalenie zwrotów: jump, run, play the ball, hide and seek.
 2. „Santa Claus is coming to Town” – poznajemy słownictwo związane ze Świętym Mikołajem: Santa Claus, prezent, white beard, red hat. Zabawa z piosenką: „Santa, where are you?”
 3. „It’s Winter, it’s cold”- poznajemy słownictwo związane z zimą: snowman, snowball, angel,
 4. „Christmas magic”- Poznajemy słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia - christmas tree, prezent, star, mistletoe. Nauka piosenki „Little snowflake”.
 5. .Zabawa: „Hide and seek monkey”. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z całego miesiąca. Nauka rymowanki: „ It’s cold” 

 

Informacje ogólne
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 4 latków:

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola”

Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Godziny pracy oddziałów:

sala 9: 6.30 - 14.30

sala 10: 7.30 - 15.30

sala 11: 8.30 - 16.30

 

W grupach zbiorczych od godziny 6.30 do 7.30 przebywają dzieci z sal 9, 10 i 11

                                od godziny 7.30 do 8.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 14.30 do 15.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 15.30 do 16.30 - dzieci z sal 9, 10 i 11


Ramowy rozkład dnia

 

Godziny

Przebieg dnia

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze

wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30-9:00

Ćwiczenia poranne. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:00-9:20

Śniadanie -realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych

i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:20-9:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych

i higienicznych.

9:30-10:00

 

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00-10.45

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych

i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

10:45-11:30

Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe

w łazience. Obiad - II danie. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem)

11:30-12.45

Zabawy w sali /ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych/.

Pobyt na świeżym powietrzu /zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki./

12.45-13:15

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - zupa - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką).

Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:15-14:30

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Udział w zajęciach wzbogacających ofertę edukacyjną przedszkola.

Pobyt na powietrzu, obserwacje środowisk przyrodniczych.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 • Data aktualizacji: 2020-12-03 22:07:27
 • Licznik odwiedzin: 11953644