Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 12 WAŻKI

sala5.png, Nasza Sala
Nasza Sala

Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13 

Tematyka kompleksowa na styczeń:

 1. „Mijają dni, miesiące, lata” – 04.01 – 08.01.2021r.
 2. „Bezpieczeństwo zimą” – 11.01 - 15.01.2021r.
 3. „Babcia i dziadek” –  18.01 – 22.01.2021r.
 4. „Zima i zwierzęta”  – 25.01. – 29.01.2021r.

W miesiącu styczniu 2021 dzieci nabędą wiadomości w zakresie:

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, przypomnienie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Wspólne układanie gier, wykonywanie prac plastycznych i technicznych.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • Uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,  A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: S s, N n, B b
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (Dzień Babci i Dziadka)na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda styczeń 2021:

1.      „Bałwankowa rodzinka” – mały, większy i największy – tworzenie bałwanów z płatków kosmetycznych

2.      „Czapki, rękawiczki i szaliki” – ozdabianie kolorowymi kredkami, gotowymi elementami i watą
Informacje ogólne

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 W grupie Ważki prowadzone są zajęcia z:

 • języka angielskiego w czwartek o godzinie 11.30-12.30

 • religii we wtorek o godzinie 7.30 -8.00 i w środę o godzinie  8.00-8.30

 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola - zajęcia plastyczne A. Wenda w środę o godzinie 13.15-13.45 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 • przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,

 • stworzymy swój własny kodeks grupy,

 • przypomnimy sobie o zasadach ruchu drogowego oraz wybierzemy się na skrzyżowanie,

 • poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla pory roku – jesień,

 • wybierzemy się na spacer do parku w poszukiwaniu Pani Jesień,

 • przypomnimy sobie i poznamy części ciała człowieka,

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: „Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej – Zaręby, Linie papilarne – opowiadanie A. Widzowskiej, Zasady przedszkolaka – wiersz B. Szelągowskiej, Moja droga – opowiadanie M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” – opowiadanie B. Szelagowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? – wiersz H. Zdzitowieckiej, Smaczki zgadywaczki – opowiadanie A. Widzowskiej, W spiżarni – wiersz B. Szelagowskiej

 • poznamy wygląd litery O,o i cyfr 1 i 2,

 • porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu,  tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy kształcić orientację w schemacie własnego ciała,

 • przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,

 • będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – będziemy rozwijać zdolności manualne,

 • poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA  W PAŹDZIERNKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

 • wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

 • poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

 • utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

 • poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

 • poznamy właściwości magnetyczne magnesu

 • poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

 • poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

 • będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

 • poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

 • poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

 • zrobimy medale dla mamy i taty

 • będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 10:14:31
 • Licznik odwiedzin: 12506595