Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 13 MOTYLKI

IMG-20200925-WA0005.jpg, Nasza Sala
Nasza Sala

Oddział czynny: 7:30-16:30

NAUCZYCIELKI:

mgr Iwona Brykner

mgr Jolanta Maziarczyk

 

J.angielski:mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

           
 


 Tematyka kompleksowa:

 1. Witaj Nowy Roku (04.01-08.01.2021)
 2. Zabawy na śniegu (11.01-15.01.2021)
 3. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś (18.01-22.01. 2021)
 4. Zwierzęta są głodne ( 25.01.–29.01.2021)

 

W miesiącu styczniu w naszej grupie:
 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: wiersze: A. Tarczyńskiej „W karnawale”, St. Grabowskiego „Śnieg i dzieci”, H. Łochockiej „Dla babci”, opowiadania: St. Karaszewskiego „Troje dzieci”, M. Kownackiej „Śpiewająca choinka” H. Zdzitowieckiej „Przy leśnych paśnikach”;
 • nauczymy się wiersza ”Wiersz dla babci”,
 • poznamy i będziemy śpiewać piosenki: „Cztery pory roku”, „Zima”, „Wesoła babcia”, „Ptasi bar”;
 • poznamy wiadomości o zwierzętach Arktyki i Antarktydy;
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami: kredkami, farbami, pastelami, watą, wycinanką z białego i z kolorowego papieru;
 • poznamy wygląd małych i wielkich, drukowanych i pisanych liter „s, S’’,  „n, N”;
 • poznamy sporty zimowe,  poszerzymy wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych;
 • utrwalimy wiadomości o cechach zimy;
 • będziemy rozwijać umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów związanych tematycznie;
 • poznamy Kraków dawną stolicę Polski – wraz z ciekawymi miejscami;
 • będziemy przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7 i więcej, poznamy zapis cyfrowy liczby 7;
 • będziemy rozwijać umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni (na, przed, za, pod, nad);
 • kształtować umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wybranej cechy;
 • będziemy kształtować umiejętność dostrzegania powtarzalności cyklu kalendarzowego, utrwalać nazwy pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Rytmy i rytmiczna organizacja czasu;
 • wykonamy upominki dla babci i dziadka;
 • przygotujemy występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;
 • weźmiemy udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Informacje ogólne

Grupa Motylki sala nr 13

Adres email  grupowy

motylki.grodkow@gmail.com

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

Poniżej link, z którym należy się zapoznać

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 6-latków: „Odkrywam siebie”,
Złota kolekcja W. Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo. Grupa MAC

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 12 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 12 – dzieci przebywają w sali 13

 

W grupie Motylki prowadzone są zajęcia z:

 • języka angielskiego w czwartek o godzinie 12.30-13.30
 • religii we wtorek o godzinie 8.00 -8.30 i w środę o godzinie  7.30-8.00
 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola :

      Zajęcia muzyczno-taneczne- Iwona Brykner : piątki 14.30-15.00

      Rozwijanie sprawności grafomotorycznych wspomagających naukę pisania – Joanta          Maziarczyk: środy 13.30-14.00

 

  Tematyka kompleksowa na miesiąc

WRZESIEŃ  2020

Tematyka kompleksowa:

 1. Witajcie w przedszkolu. ( 01.09. - 04.09. 2020 )
 2. Droga do przedszkola. ( 07.09. - 11.09.2020 )
 3. Nadeszła jesień. ( 14.09. - 18.09.2020 )
 4. Co robią zwierzęta jesienią? ( 21.09. - 25.09.2020 )

W MIESIĄCU  WRZEŚNIU    w naszej grupie:

- zapoznamy się  ze zwyczajami panującymi w przedszkolu podczas pandemii;

- utrwalimy zasady  bezpieczeństwa panujące w grupie, w szatni,  w łazience, na ogrodzie, w ruchu drogowym;

–   będziemy doskonalić   umiejętność wypowiadania się w oparciu o  wysłuchane utwory literackie-opowiadania, wiersze: „Przedszkolaki” Małgorzaty Skrobacz , „  Zabawa Tygryska”, „ Gdy zamierzasz przejść przez ulicę "- Wandy Chotomskiej, „Skarby jesieni” - Hanny Zdzitowieckiej, „ Na grzyby ” - Barbary Szelągowskiej, „ Spać się chce”- Hanny Łochockiej, „ Zapasy wiewiórki"- Doroty Głośnickiej,

-        będziemy doskonalić umiejętności klasyfikowania ,porównywania liczebności zbiorów , różnicowania strony lewej i prawej,

-        będziemy  rozwijać orientację przestrzenną umożliwiającą lepsze rozumienie i funkcjonowanie w otoczeniu;

-        nauczymy się piosenek ; „Odkrywam siebie”, „ Zbójnicy w przedszkolu", „Uwaga – czerwone światło”, „ Kolorowe liście”, „ Wiewióreczka”;

-        nauczymy się tańca śląskiego „ Koziorajka”;

-        będziemy rozwijać umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej  i głoskowej wyrazów związanych tematycznie,

-        będziemy ćwiczyć narządy artykulacyjne w oparciu o opowieści ruchowe, rymowanki;

-        wykonamy prace plastyczne płaskie i przestrzenne różnymi technikami : „ Kolorowe znaki”- kolaż , wyklejanka „ Zabawy z kartką”, kolorowanie pastelami, malowanie farbą;

-        utrwalimy numery alarmowe;

-        - poznamy różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Procedury

ZASADY DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 24 OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. M.KOPERNIKA W GRODKOWIE

 1. Do szkoły może wejść dziecko i nauczyciel z oddziału przedszkolnego bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji. 2. Dla dzieci, nauczycieli i personelu przedszkola wyznacza się wejście C (od podwórza szkolnego). 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego przy wejściu C (od podwórza szkolnego). Rodzice nie mogą wchodzić do przestrzeni szkoły. 4. Dziecko przy wejściu C jest odbierane i przeprowadzane do sali przez pracownika przedszkola. Szczegóły przyprowadzania i odbierania dzieci regulują odrębne procedury oddziału Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie. 5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 6. Nauczycieli i innych pracowników po wejściu do szkoły, obowiązuje dezynfekcja rąk, środkiem udostępnionym przez przedszkole, który znajduje się przy wejściu do placówki. 7. Wszyscy zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, dlatego zaleca się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych dla wszystkich m.in korytarze, toalety, klatki schodowe. 8. Dzieci z przedszkola przed posiłkami korzystają z toalet szkolnych znajdujących się na I piętrze, z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych w szkole. 9. Posiłki dla dzieci z przedszkola wydaje kuchnia w stołówce szkolnej w godzinach: - 9.00 śniadanie - 11.00 obiad zupa - 14.00 obiad drugie danie - podwieczorek dzieci spożywają w sali przedszkolnej. 10. Nauczyciele przedszkola pilnują, aby dzieci nie stykały się z uczniami i nauczycielami ze szkoły, przy tym biorą pod uwagę przerwy międzylekcyjne w szkole. 11. Personel przedszkola myje i dezynfekuje po każdym użytkowaniu, własnymi środkami dezynfekcyjnymi, pomieszczenia toalet i stołówki szkolnej zgodnie z wytycznymi GIS. 12. Dzieci w toaletach korzystają z własnych środków do mycia rąk, papieru toaletowego i ręczników do rąk. 13. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do szkoły jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub upoważnionym pracownikiem szkoły, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Muszą zachować dystans od uczniów i pracowników szkoły min.1,5 m. 14. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego szkołę, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 15. Wszyscy pracownicy posiadają środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z uczniem lub innym pracownikiem. 16. W przypadku wykrycia podejrzenia zarażenia koronawirusem w oddziale przedszkolnym należy zastosować odpowiednie procedury, a także powiadomić dyrektora szkoły.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 10:14:31
 • Licznik odwiedzin: 12506719