Niedziela, 17 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 8 SMERFY

NaszaSala.png, NaszaSala
NaszaSala

 Oddział czynny:    7:30 – 15:30

Nauczycielki:

mgr Izabela Krems 

mgr Sylwia Romian

 


Nauczyciel wspomagający:

mgr Violetta Rutkowska- Litwiniuk

mgr Anna Buczyńska

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

 

 W godzinach 6:30 – 7:30 i 15:30 – 16:30 dzieci przebywają w grupie łączonej w sali nr 3.


Tematyka kompleksowa na styczeń:

 1. „Mijają dni, miesiące, lata” – 04.01 – 08.01.2021r.
 2. „Bezpieczeństwo zimą” – 11.01 - 15.01.2021r.
 3. „Babcia i dziadek” –  18.01 – 22.01.2021r.
 4. „Zima i zwierzęta”  – 25.01. – 29.01.2021r.

 

W miesiącu styczniu 2021 dzieci nabędą wiadomości w zakresie:

 

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, przypomnienie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Wspólne układanie gier, wykonywanie prac plastycznych i technicznych.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • Uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,  A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: S s, N n, B b
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (Dzień Babci i Dziadka)na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

 

Zajęcia plastyczne:

 1. ”Choinka”- malowanie farbami plakatowymi sylwetki choinki, ozdabianie koralikami, pomponikami, guziczkami
 2. ”Ośnieżona choinka”- wyklejanie choinki z kółek orgiami i papierowych okrągłych serwetek
 3. ”Śnieżynka”- obrazek z plasteliny wyklejony  na papierowym talerzyku
 4. ” Ptaki zimą”- lepienie z plasteliny


Zajęcia muzyczne:

 • zabawy muzyczno ruchowe –wystukiwanie rytmu, marsz w takt muzyki, biegi i podskoki
 • określanie kontrastów: szybko- wolno ,smutno- wesoło(durowo-molowo), cicho- głośno( piano- forte), wysoko- nisko
 • nauka układu tanecznego do muzyki disco
 • „Zabawy z Panią Zimą”- nauka tworzenia par, trójek oraz czwórek
 • Śnieżki” – zabawa wzmacniająca układ mięśniowy dziecka.
 • Zabawy instrumentami do utworu: „ Dla Zuzi ”-opr. T. Oleszko –cz. I.
 • Słuchanie muzyki reggae - improwizacja ruchowa do muzyki.


Język angielski:

 1. Winter vocabulary - nauka słów związanych z zimą: snowman, snowball, snowflake, sledge, ski,
 2. Snowman parts - układanie bałwanka z papieru i nazywanie jego wszystkich części
 3. Słuchanie piosenki „I’m a little snowman”
 4. Winter clothes and accessories - nauka słów związanych z zimowymi ubraniami: hat, scarf, jumper, coat, boots
 5. Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce zimowej: Mittens song, Little snowflake
 6. Revision - gry i zabawy ruchowe utrwalające poznany materiał leksykalny
 7. Powtórzenie poznanych piosenek


Planowana realizacja zadań  PPP – Emma G.:

 1. Uczenie adekwatnych zachowań (określanie i nazywanie uczuć, przyjmowanie nagrody i kary).
 2. Wdrażanie do wytrwałego i starannego wykonywania zadań.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej (zabawy z piłką, balonem, gniotkiem, wycinanie, trzymanie narzędzi piśmienniczych).
 4. Rozszerzanie zakresu komunikowania się – stymulowanie rozwoju mowy.

Informacje ogólne
NaszaSala.png, NaszaSala
NaszaSala

 

Konsultacje telefoniczne z nauczycielami:

 • poniedziałek 12:00 – 13:00 Izabela Krems
 • wtorek 11:30 – 12:30 Sylwia Romian

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

Program realizowany w naszej grupie to:

 1.  Program Wychowania Przedszkolnego- Mac Edukacja, autor: B. Paździo, M. Klabach- Lica
 2. Program autorski: „Smerfowe dni”-  Sylwia Romian

 

W grupie prowadzone są zajęcia z:

 • Zabawy z językiem angielskim: środa, godz. 11:30- 12:30 naucz. prowadząca zajęcia p. Grażyna Białek

 • Religia: środa, godz. 14:00 – 14:30  naucz. prowadząca zajęcia p. Maria Zioła

Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną przedszkola:

 • Zajęcia muzyczne: czwartek, godz. 13:30-14:00 naucz. prowadząca zajęcia Izabela Krems

 • Zajęcia plastyczne: poniedziałek, godz. 12:30-13:00 naucz. prowadząca zajęcia Sylwia Romian

 • Zajęcia „Męczymy główkę”-rozwój kreatywności i logicznego myślenia: wtorek, godz. 13:30-14:00 naucz. prowadząca zajęcia Violetta Rutowska-Litwiniuk

 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 r. w naszej grupie:

 • przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,

 • stworzymy swój własny kodeks grupy,

 • przypomnimy sobie o zasadach ruchu drogowego oraz wybierzemy się na skrzyżowanie,

 • poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla pory roku – jesień,

 • wybierzemy się na spacer do parku w poszukiwaniu Pani Jesień,

 • przypomnimy sobie i poznamy części ciała człowieka,

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: 

 1. Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej

 2. Zaręby, „Linie papilarne” ,opowiadanie A. Widzowskiej, „Zasady przedszkolaka’,

 3. wiersz B. Szelągowskiej „ Moja droga”, opowiadanie M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” 

 4. opowiadanie B. Szelagowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? , wiersz H. Zdzitowieckiej, „ Smaczki

 5. zgadywaczki” , opowiadanie A. Widzowskiej „ W spiżarni” ,

 • poznamy wygląd małej i wielkiej litery  „O, o” ,

 • poznamy  cyfrę 1 i  2,

 • porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu,  tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy kształcić orientację w schemacie własnego ciała,

 • przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat,

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,

 • będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – będziemy rozwijać zdolności manualne,

 • poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”.

 

W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

 • wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

 • poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

 • utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

 • poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

 • poznamy właściwości magnetyczne magnesu

 • poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

 • poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

 • będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

 • poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

 • poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

 • zrobimy medale dla mamy i taty

 • będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2021-01-17 16:31:41
 • Licznik odwiedzin: 12381353