Sobota, 19 październik 2019 
Imieniny:
« » 
Ogłoszenie

UWAGA RODZICE !!

PRZEGLĄD GŁÓW W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM PRZYPADKU WSZAWICY W PRZEDSZKOLU PRZEPROWADZI PANI PIELĘGNIARKA W DNIACH:

 

  • PRZEDSZKOLE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 4 - PIĄTEK 11.10.2019 r.
  • PRZEDSZKOLE PRZY ULICY ELSNERA 15PONIEDZIAŁEK 14.10.2019 r.
  • PRZEDSZKOLE PRZY POWSTAŃCÓW ŚL. 24CZWARTEK  17.10.2019r.

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy
w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

§ 1

Procedura  zostaje wprowadzona w celu  ochrony  dzieci przed  rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Aby zrealizować cel opisany w § 1, zobowiązuje się:

1) rodziców/opiekunów  prawnych  do regularnego monitorowania  czystości skóry głowy dziecka,

2) nauczycieli  do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi  przedszkola  wszystkich

informacji  dotyczących  pojawienia  się  objawów  zakażenia  wszawicą u podopiecznych,   które  zauważyli  lub  o  których  dowiedzieli  się  od rodziców/opiekunów prawnych,

3) pracowników  obsługi do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi   przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.

 

§ 3

1. Przed planowaną kontrolą należy pisemnie powiadomić rodziców (komunikat na stronie internetowej oraz ogłoszenie na tablicy w szatni).

2. Procedurę  działań umieszcza  się  na  stronie  internetowej  przedszkola  oraz  zawiesza  na   tablicy ogłoszeń.

 

§ 4

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy, na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców. Dokonane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

§ 5

1.  Zgoda rodziców  na objęcie dziecka opieką – w tym również opieką zdrowotną udzielaną przez pielęgniarkę – wiąże się z wyrażeniem zgody  na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w przedszkolu lub w danej grupie. W sposób przyjęty w placówce powiadamia się rodziców/ prawnych opiekunów o terminie kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza pielęgniarka zobowiązana do zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko. Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia osoby dobrze mu znanej, badaniu może towarzyszyć wychowawca/woźna z danej grupy. Po każdym badaniu pielęgniarka dezynfekuje ręce lub zmienia rękawiczki

 

§ 6

1. Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

1) pielęgniarka zawiadamia dyrektora przedszkola o wynikach kontroli przedstawiając skalę zjawiska w poszczególnych grupach przedszkolnych;

2) dyrektor/wychowawca grupy w sposób przyjęty w placówce, informuje rodziców o niestwierdzeniu lub stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, o  konieczności  podjęcia  niezwłocznie  zabiegów higienicznych skóry głowy dziecka, w tym informuje o konieczności poddania się leczeniu wszystkich domowników,

3) pielęgniarka/wychowawczyni grupy  zobowiązana  jest  do  monitorowania skuteczności działań;  ponowną kontrolę  przeprowadza  po 7  do 10 dniach kuracji (zabiegach higienicznych przeprowadzonych przez rodziców) oraz informuje dyrektora o jej wynikach,

4) dyrektor/wychowawca grupy informuje wszystkich  rodziców o braku wszawicy lub o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci oraz zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników.
2. Stan dzieci zakażonych musi być monitorowany przez pielęgniarkę lub wychowawcę grupy do momentu ustąpienia zakażenia.

 

§ 7

1. Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

1) dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności w zwalczaniu wszawicy, np. brak środków finansowych,

2) jeżeli  pielęgniarka/wychowawca stwierdzi  nieskuteczność zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych – zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,

3) dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

 


  • Data aktualizacji: 2019-10-18 15:43:23
  • Licznik odwiedzin: 6672746