Poniedziałek, 13 lipiec 2020 
Imieniny:
« » 
OPIS

Czytam, liczę, poznaję świat – program edukacji matematycznej z przyrodniczą

Opis zasad innowacji „Czytam, liczę, poznaję świat – program edukacji matematycznej z przyrodniczą” w oparciu o autorski program  Elżbiety Bukowieckiej-Górny

 

                Edukacja matematyczna i przyrodnicza prezentowana w niniejszym  programie „Czytam, liczę, poznaję świat – edukacja matematyczna z przyrodniczą” pozwoli  nauczycielom przedszkola, nauczycielom pierwszych etapów edukacji szkolnej oraz wychowawcom, rozwijać  wielostronną aktywność dziecka mającą wpływ na dokonywanie się zmian w spostrzeganiu, uwadze, pamięci i myśleniu, które są niezbędne w edukacji  matematycznej i przyrodniczej w przedszkolu. Nauka ważnych elementów edukacji matematycznej oraz przyrodniczej ma przebiegać zgodnie z procesem rozwojowym człowieka. Zawarte w prezentowanym programie  „Czytam, liczę, poznaję świat” zasady
i sposoby osiągania celów pozwolą  nauczycielom kształtować procesy poznawcze, mające wpływ na rozwój intelektualny dzieci oraz na kształtowanie pożądanych postaw wobec świata przyrody ze wskazaniem harmonii panującej w przyrodzie, z uwzględnieniem jej walorów estetycznych. Nauczyciel podejmując działania przemyślane i dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, ma szansę  uświadamiać jej znaczenie dla życia i zdrowia człowieka. Każde spotkanie z wychowankiem należy wykorzystać do udzielania pomocy i wskazówek, które są istotne w kształtowaniumyślenia  matematycznego  i przyswajaniu podstawowych wiadomości o środowisku naturalnym.  Realizując edukacyjne cele programu umożliwimy dziecku postrzeganie otoczenia w bardziej uporządkowany sposób, a koncentrując  jego uwagę  na działaniu rozbudzimy  ciekawość i naturalne dążenie do łączenia nowych treści z posiadaną już wiedzą i doświadczeniem. Dzięki odpowiednio dobranym zabawom  ułatwimy rozwój pamięci logicznej i odroczonej. To one, poprzez odtwarzanie wiadomości i wykorzystanie ich w działaniu, umożliwiają dziecku łączenie faktów w całość. Wywołane zmiany zachodzące w sposobie myślenia spowodują, że dziecko dostrzeże i zrozumie elementy własnego działania, dobierze samodzielnie środki i sposoby do osiągnięcia celu, do którego zmierza.

Celem programu jest stymulowanie rozwoju dzieci oraz przygotowanie do podjęcia zadań szkolnych poprzez kształtowanie postawy gotowości do poznawania i działania oraz  nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i zadaniowych. Program należy realizować w ścisłej integracji pojęć edukacji matematycznej z realizacją edukacji przyrodniczej. Proponowane do programu scenariusze pokazują sposób osiągania celów edukacji matematycznej i przyrodniczej. Zajęcia najczęściej organizowane są
w naturalnym środowisku przyrodniczym lub podczas prowadzenia doświadczeń (eksperymentów). Organizowany proces edukacyjny zgodny jest z właściwościami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem nauczyciela jest przemyślana organizacja działań wychowawczo-dydaktycznych zorganizowana wokół podstawowych pojęć związanych z doświadczeniem fizycznym i matematyczno-logicznym dziecka. Działania nauczyciela mają umożliwić dziecku zaspokojenie jego naturalnych potrzeb poznawania otoczenia i podtrzymywać  dziecięcy zapał do nauki. Kształtując umiejętności matematyczne, rozwijając świadomość przyrodniczą warto pamiętać o dążeniu do osiągnięcia przez dziecko  rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym. Należy wzbogacać osobiste doświadczenia dziecka, rozwijać twórczą aktywność, umożliwić dokonywania wyborów. Wszystko to należy realizować poprzez odpowiednio dobrane zabawy, które  przyczyniają się do rozwoju myślenia. Aby umożliwić każdemu dziecku sukces w nauce matematyki, należy ją wdrażać od najwcześniejszych lat pobytu dziecka w przedszkolu i bynajmniej nie przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, opowiadanie, lecz poprzez umożliwienie nabywania osobistych doświadczeń. W uczeniu się matematyki bardzo ważna jest odporność emocjonalna, którą można kształtować, organizując ćwiczenia rozwijające zdolność do rozumnego kierowania swym zachowaniem w sytuacjach trudnych. Innym wskaźnikiem dojrzałości do uczenia się matematyki jest dziecięce liczenie. Warto pamiętać, że przed pójściem do szkoły dziecko powinno umieć przy liczeniu wskazać kolejne przedmioty, wypowiadając stosowny liczebnik, wiedzieć, że przy liczeniu nie wolno pomijać żadnego przedmiotu ani liczyć podwójnie, znać liczebniki i  wymieniać w stałej kolejności, wiedzieć, że ostatni z wypowiedzianych liczebników ma specjalne znaczenie, gdyż określa liczbę liczonych obiektów. Istotnym wskaźnikiem dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki  jest koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawność manualna związana z gotowością do nauki czytania i pisania, która wymaga wysokiego poziomu sprawności percepcyjno-motorycznych. Należy prowadzić ćwiczenia  usprawniające przeprowadzanie analiz i syntez wzrokowych. Organizując twórczy proces poszukiwania i odkrywania, uczymy matematycznego myślenia
i wyposażamy w umiejętności niezbędne na całe życie. Im lepiej dziecko będzie orientowało się w przestrzeni, tym lepiej poradzi sobie w przestrzeni w nowym miejscu i tym bezpieczniej będzie się w nim czuło oraz lepiej będzie rozumiało wypowiadane komunikaty przez nauczyciela; jeśli będzie odróżniało na kartce górę i dół, lewą i prawą stronę, tym lepiej poradzi sobie z rozmieszczaniem rysunku na kartce, pisaniem cyfr we właściwym miejscu, zapisywaniem działań. Im lepiej będzie wychwytywało różnego rodzaju powtarzające się regularności w otoczeniu, tym szybciej i łatwiej uchwyci, na czym polega przeliczanie obiektów, przemienność liczb parzystych i nieparzystych, system dziesiątkowy.

Podczas realizacji innowacji  zakładamy systematyczną jego ewaluację. Posłuży ona do badania osiągniętych umiejętności dzieci oraz pozwoli na refleksję nad własną pracą nauczycieli, pracujących z programem.

Modyfikacja i doskonalenie programu polegać będzie na:

- przeprowadzaniu zabaw dydaktycznych utrwalających i systematyzujących kształtowane umiejętności matematyczne i przyrodnicze  

- prezentowaniu posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, wykorzystaniu  umiejętności w codziennym funkcjonowaniu

- aktywnym uczestniczeniu dzieci w zabawach i grach kształcących umiejętności matematyczne i przyrodnicze.  

 

Wpływ realizacji programu na dziecko i jego rodzinę zbadane zostanie za pomocą ankiet.

O efektach tego programu świadczyć będzie zaangażowanie się dzieci i ich rodziców w rozwijaniu kompetencji matematycznych i prezentowanych postawach miłośnika i obrońcy  przyrody.  Najważniejsza jednak ewaluacja odbędzie się poza naszym zasięgiem, gdyż będzie dotyczyć dorosłego człowieka samodzielnego i świadomego, świetnie radzącego sobie
w sytuacjach zadaniowych, aktywnego przyjaciela przyrody i jego obrońcy dla następnych pokoleń.

 

  • Data aktualizacji: 2020-07-06 21:12:21
  • Licznik odwiedzin: 10812342