Procedury

Procedury udostępniania informacji

 

Zarządzenie z dnia 6.11.2013 roku
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
w sprawie „Procedur Udostępniania Informacji Publicznej”

§1.
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz.1198) .
 2. Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i administracji i administracji z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r nr 10, poz. 68)

§2.
Wprowadzam „Procedurę Udostępniania Informacji Publicznej” Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. od dnia 6.11.2013 roku.

 

 

Zał. nr 1 do Zarz. Dyrektora P.P. nr 2
z dnia 6.11.2013 r.


Procedury udostępniania informacji publicznej

 Zasady udostępniania informacji publicznej przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie regulują:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz.1198) .
 2. Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i administracji i administracji z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r nr 10, poz. 68)

§1.

 1. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, ul. Kościuszki 4 udostępnia informacje publiczne w systemie sieci teleinformatycznej – zwanej „Biuletynem Informacji Publicznej”.
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniony jest adres strony internetowej przedszkola: www.pp2.grodkow.pl, w której udostępniane są inne informacje publiczne.

§2.

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji zawierającej aktualna wiedzę o sprawach przedszkola.
 2. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

§3.

 1. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.
 2. Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedszkola.
 3. Nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcję publiczną , mającą związek z pełnieniem tej funkcji w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa do ograniczenia dostępu do informacji.

§4.

 1. Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:
  1. uzyskania informacji publicznej istotnej dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń organów przedszkola (zakresie uregulowanym w konkretnych dokumentach urzędowych),

§5.

1. Sposoby udostępniania informacji:

 1. dostęp do informacji jest bezpłatny,
 2. ogłoszenie poprzez BIP,
 3. na wniosek jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w BIP,
 4. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,
 5. poprzez wyłożenie, wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 6. poprzez stronę internetową przedszkola, która umożliwia zapoznanie się z informacją,
 7. wstęp na posiedzenia organów przedszkola w zakresie uregulowanym w konkretnych dokumentach urzędowych.

§6.

1. Informacje publiczne udostępnione na wniosek czy poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnie dostępnym muszą być oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniającymi te informację, danymi określającymi tożsamość osoby , która przygotowała informację, oraz datę udostępnienia.

2. udostępniając informacje publiczną należy zapewnić możliwość kopiowania ich albo wydruk, przesłania jej na powszechnie stosowany nośnik.

§7.

1.Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

2.Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3.W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole  powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku.

4.Przedszkole, ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia.
5.W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty.

5. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

6. Udostępnienie informacji następuje w sposób zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

7. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie następuje w drodze decyzji.

9. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:44Aktualizacja dokonana przez:

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W GRODKOWIE

Podstawa prawna:
1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy - ustawa z dn. 25 lutego 1964r.
2. Karta Nauczyciela Art. 6 ustawy z dnia 26.I.1982r.
3. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych placówkach
4. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
5. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dn. 20. Czerwca 1997r.
6. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
7. Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 sierpnia 2003r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień 8. Statut Przedszkola


I PROCEDURA - dotyczy przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola w tym:
1. Postępowania podczas przyprowadzania dziecka
2. Postępowanie podczas odbioru dziecka
3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki ,
4. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa , że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

II PROCEDURA - Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

III PROCEDURA - dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

IV PROCEDURA - dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

V PROCEDURA - dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola.

VI PROCEDURA - dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

VII PROCEDURA
- dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka wobec, którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne.

Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

 

 

 

Procedura I

PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

1. PRZYPROWADZANIE DZIECI

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Rodzice/ opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
6. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:30, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

2. ODBIERANIE DZIECI

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
2. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
3. Wykazy osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola znajdują się w dziennikach zajęć przedszkolnych poszczególnych grup.
4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
6. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola w formie ustnej lub pisemnej.
8. Przedszkole wydaje dziecko w szczególnych okolicznościach na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim oraz rodzeństwu, które nie ukończyło 13 roku życia.
10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
15. Osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
16. W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty/legitymację i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
18. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
19. W przypadku pozostania rodzica/ opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
20. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe.
21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.
22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

3. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka (rejestr zgłoszeń telefonicznych).
3. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do 0,5 godz. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, która podejmuje decyzję o:
a/ powiadomieniu Policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, lub
b/ o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.).
5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola, lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 16.30) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka - sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:
- podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko pozostaje pod opieką rodziców)
- gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).
5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomić o tym fakcie policję (specjalisty do spraw nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd rodzinny.
7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu
a. wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
8. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura II

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura III

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I CAŁEGO PERSONELU W PRZYPADKU GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZYŁ SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
Rodzaj udzielonej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju obrażeń.
Nauczyciel, pracownik przedszkola niezwłocznie:
1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. Nie lekceważy nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie  prawidłowo zaopatruje.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia..

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
2. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
3. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
4. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1. Powiadomić organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty o wypadku powodującym ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowym lub śmiertelnym.
2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego

Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy sprawuje nad dzieckiem bezpośrednią opiekę lub przekazuje go dyrektorowi przedszkola.
W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do swojej grupy. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w grupie jest zbyt duża, aby jeden nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.
Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, informuje  o  podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.
Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor.
Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników.

Procedura IV

DOTYCZY PRZYPADKU GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
1. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
2. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedura V

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA  PLACU ZABAW, W CZASIE  SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
a) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na drzwiach wejściowych do ogrodu,
c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

1. W przypadku organizowania wycieczki:
1.1. dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania
i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

1.2  Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach
g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

2. W przypadku wyjścia na spacer:
a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek;
b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,
c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
d) idzie zawsze od strony ulicy,
e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura VI

DOTYCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
1. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
a) mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.
b) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
c) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego.
d) w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura VII

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJACH STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA WOBEC,
KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC LUB ZACHOWANIA AGRESYWNE
.

REGULACJE PRAWNE (WYBRANE) DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA, ORAZ BĘDĄCE PODSTAWĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY WOBEC DZIECI


1. Art. 304. 2 Kodeksu Postępowania Karnego
Zgodnie z w/w art. instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane:
- niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję
- przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Obowiązek ten obciąża dyrektora przedszkola, ponieważ jest on osobą pełniącą funkcję kierowniczą instytucji. Dyrektor powinien w ramach podziału obowiązków zapewnić sobie przepływ informacji od podległych pracowników, aby zgłoszenie nastąpiło niezwłocznie i doszło do podjęcia niezbędnych czynności.

2. Art. 12 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach- Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114

4. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci.
Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01. 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości.


POJĘCIE: KRZYWDZENIE DZIECKA
Krzywdzenie dziecka to zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które negatywnie wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój fizyczny lub psychospołeczny. Krzywdzenie lub maltretowanie dziecka to wszystkie formy fizycznego lub emocjonalnego złego traktowania, zaniedbywania, wykorzystywania seksualnego lub komercyjnego doznane od osoby odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa, lub która ma władzę nad nim skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka.
Kategorie krzywdzenia dziecka:
1. Krzywdzenie fizyczne- powoduje ból i różnego rodzaju cierpienia dziecka wobec którego stosowane są np.: kary cielesne, zanurzanie w gorącej wodzie, oparzenia gorącymi przedmiotami, przypalanie papierosami, próby otrucia itp.
Podejrzenie, że dziecko jest poddawane przemocy fizycznej mogą budzić: widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ślady po ugryzieniu, siniaki, zadrapania skóry, rany, naderwania małżowiny usznej, złamania kości) których pochodzenie trudno jest wytłumaczyć. Ponadto dziecko boi się rodzica, opiekuna, wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła, podawane przez dziecko wyjaśnienia nie są spójne, logiczne. Rodzic lub opiekun natomiast podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia rozmowy.
Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka występuje jednocześnie, możliwe że mamy do czynienia z przemocą.
2.Krzywdzenie psychiczne/emocjonalne- upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, wyszydzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego jego możliwości, zastraszanie, grożenie dziecka.
Dziecko doznające takiej przemocy zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia- niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty, samookaleczenie się, ma problemy ze snem, koszmary, strach przed zaśnięciem.
3. Przemoc seksualna:
Dziecko doznające wykorzystywania seksualnego jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby dorosłej wskazujące na to, że próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w towarzystwie innych. Dziecko takie ma problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych części ciała, a także głowy i brzucha.
Ma ono problemy np. z siedzeniem, chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, częste infekcje dróg moczowo-płciowych, widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach, oraz otarcia zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest również zbytnia erotyzacja dziecka, oraz odgrywana przemoc seksualna np. na lalkach, zabawkach.
4. Zaniedbywania bytowe, wychowawcze:
Zauważone symptomy u dziecka to: bardzo niska higiena osobista- dziecko brudne, cuchnące, brudne paznokcie, ubranie, ślady licznych ukąszeń, świerzb. Dziecko takie jest głodne, często choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym:
- fizyczne: niski wzrost, małogłowie, zaniedbane, brudne;
- rozwojowe: opóźniony rozwój mowy, ograniczony zakres uwagi, niedojrzałość społeczno- emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia się;
- zachowanie: nadmierna pobudliwość, agresja, impulsywność, powszechna życzliwość, zaburzenia nerwicowe.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA WOBEC PRZEMOCY W STOSUNKU DO DZIECKA 
Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
1. Odpowiedzialność zawodowa- podejmowanie działań wobec dzieci krzywdzonych.
2. Odpowiedzialność opiekuńczo- wychowawcza- świadomość nauczycieli następstw przemocy i zaniedbywania (zaburzenia osobowości, emocjonalne) ze strony rodziców oraz potrzebę przeciwdziałania takim zagrożeniom.
3. Odpowiedzialność społeczna- odpowiedzialność przedszkola jako instytucji.
4. Odpowiedzialność edukacyjna.
5. Odpowiedzialność polityczna- obowiązujące w Polsce prawo.


DZIAŁANIA NAUCZYCIELA, DYREKTORA W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA 
Każdy ujawniony problem krzywdy dziecka należy traktować indywidualnie i ze szczególną troską o jego bezpieczeństwo.
Procedura I- dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone; wobec niego używa się przemocy.
1. Wczesna identyfikacja przypadków krzywdzenia dziecka- nauczyciel dokonuje obserwacji wyglądu, zachowania dziecka np. liczne siniaki, zadrapania. Rozmawia z dzieckiem dowiaduje się o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, wspiera go, buduje dobre relacje z
nim, informuje o konieczności kontaktu z rodzicami.
2. Wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rodziny np. kwestionariusz dziecka krzywdzonego
3. Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do dyrektora placówki.
4. Dyrektor nawiązuje kontakt z rodzicami i rozmawia z nimi- informuje o stanie dziecka i prosi o wyjaśnienie ujawnionych obrażeń.
5. Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do odpowiedniej instytucji.
Zgodnie z art. 304 2 k.p.k dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić prokuraturę lub policję, oraz przedsięwziąć niezbędne czynności, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
6.W przypadku stwierdzenia, że dziecko doznało przemocy fizycznej, emocjonalnej w rodzinie dyrektor wzywa np. pogotowie w celu udzielenia pomocy medycznej dziecku, oraz uzyskania zaświadczenia o jego stanie zdrowia.
7. Dyrektor(nauczyciel) sporządza notatkę (protokół) opisujący wygląd dziecka, dolegliwości i w dalszym ciągu dokonuje jego obserwacji w przedszkolu.
8. Dyrektor nawiązuje współpracę z instytucjami w zakresie monitorowania sytuacji dziecka w rodzinie: np. pracownik socjalny w celu uzyskania danych o sytuacji rodzinnej z wywiadu środowiskowego, dzielnicowy w celu uzyskania danych o ewentualnych interwencjach, psycholog, kurator sądowy w celu uzyskania danych nadzorze ,prokuratura
9. Nauczyciel, wykwalifikowani specjaliści (psycholog, pedagog, terapeuta) udzielają pomocy dziecku, rodzicom- organizują i prowadzą działania reedukacyjne, terapeutyczne w specjalistycznych poradniach np. Psychologiczno- Pedagogicznej, innych instytucjach
10.W przypadku podwyższonego ryzyka występowania przemocy w rodzinie prowadzone są działania prewencyjne.
11.Prowadzenie ogólnej profilaktyki zjawiska.
Procedura II- dotyczy przypadku , gdy wychowawca otrzymuje informacje , że istnieje sytuacja , w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane.
Nauczyciel:
1. Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych)
2. Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji sporządza notatkę służbową. Dyrektor wspólnie z wychowawcą może podjąć następujące kroki:
- rozmowa z rodzicami wskazanie instytucji pomocowych
- przeprowadza wizytę domową w celu określenia sytuacji rodzinnej dziecka.
W przypadku, gdy nadal sytuacja nie ulega zmianie powiadamiana zostaje najbliższa jednostka policji celem rozeznania sytuacji rodzinnej i domowej dziecka, a następnie powiadomienia sądu rodzinnego. W przedszkolu gromadzona jest dokumentacja z podejmowanych działań.

Wiele elementów składających się na konkretną sytuację decyduje o trafności podejmowanych działań. Współpraca z prawnymi opiekunami dziecka jest punktem wyjścia do stworzenia mechanizmów zapobiegania dalszemu krzywdzeniu dzieci w wieku przedszkolnym.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:44Aktualizacja dokonana przez:

Procedura wypowiedzenia nauczycielowi warunków pracy

Procedura wypowiedzenia nauczycielowi warunków pracy

Krok 1: O zamiarze dokonania wypowiedzenia warunków pracy (wymiaru zatrudnienia) dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie zakładową organizacją związkową reprezentującą nauczyciela. W piśmie tym podaje się przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie oraz przedstawia nowe warunki, które mają być zaproponować nauczycielowi.
Zakładowa organizacja związkowa może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia (art. 232 i art. 38 Kodeksu pracy) - przydatne wzory i pisma do związków zawodowych znajdziesz w dziale "Przydatne dokumenty kadrowe" w majowym numerze "Kadry w oświacie" - wypełnij kupon na bezpłatny test już dziś!

Krok 2: Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także, gdy w ustawowym terminie nie wyrazi ona swojego stanowiska dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 38 § 5 Kodeksy pracy).

Krok 3: Dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu jego dotychczasowych warunków pracy. W piśmie tym należy zaproponować nauczycielowi nowe warunki pracy lub płacy oraz podać okres i termin wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy umowy o pracę na czas nieokreślony trzeba również podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie (art. 30 § 4 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy).

Krok 4: Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy doręcza się nauczycielowi w taki sposób, by mógł się z nim zapoznać. Nauczyciel powinien potwierdzić pisemnie z jaką datą otrzymał wypowiedzenie.

Krok 5: Jeżeli nauczyciel przyjmie zaproponowane mu warunki, wówczas zgodnie z treścią wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana tych warunków pracy lub płacy, które były objęte wypowiedzeniem zmieniającym. Natomiast umowa o pracę nie ulega rozwiązaniu i pozostaje w dalszym ciągu podstawą łączącego strony stosunku pracy. Zmiana warunków pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest w szczególności od rodzaju umowy o pracę i wynosi:

 1. 3 dni robocze dla umowy o pracę na zastępstwo (art. 331 Kodeksu pracy);
 2. 2 tygodnie dla umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w umowie przewidziano możliwość jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy);
 3. w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony: 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

 

 

Zmiana warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Warunki pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zmienić tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela. Nie stosuje się tutaj wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 Kodeksu pracy, tak jak to ma miejsce przy umownych stosunkach pracy. Zmiana stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może polegać na:

 1. przeniesieniu nauczyciela na takie samo lub inne stanowisko, w tej samej lub w innej szkole,
 2. uzupełnianiu etatu lub ograniczeniu zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ wymiaru jego zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia,
 3. przeniesieniu w stan nieczynny.

Zmiana warunków zatrudnienia
Gotowe wzory, przydatne procedury
Obowiązki dyrektora szkoły
Zwolnienia w szkole - interpretacje KN

Dla nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie: ograniczenie zatrudnienia, stan nieczynny lub rozwiązanie umowy

Dyrektor szkoły w razie:

 1. częściowej likwidacji szkoły,
 2. zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
 3. zmian planu nauczania,

uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można z powodu zmian organizacyjnych (np. zmniejszenia liczby oddziałów w szkole) ograniczyć wymiar zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć oraz proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na to zgody stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, tj. rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub przenosi go w stan nieczynny.

Zamiar zwolnienia nauczyciela trzeba skonsultować z organizacją związkową

O zamiarze zwolnienia nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, może zgłosić dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia na piśmie. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania stosunku pracy. Stosunek pracy wygasa po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które w przypadku szkół feryjnych należy złożyć nauczycielowi do końca maja, tak aby umowa uległa rozwiązaniu z końcem sierpnia.  W przypadku placówek nieferyjnych wypowiedzenie może być złożone w dowolnym momencie w trakcie roku.< /p>

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny czyni wypowiedzenie bezskutecznym

Jeśli nauczyciel w terminie do 30 dni od doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy złoży dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, stosunek pracy nie zostaje rozwiązany, ale trwa jeszcze przez okres 6-miesięcznego stanu nieczynnego. Po upływie stanu nieczynnego, jeżeli dyrektor szkoły nie będzie miał możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy na poprzednich warunkach stosunek pracy wygasa.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:45Aktualizacja dokonana przez:

Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest opisanie działań podejmowanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie przy dokonywaniu refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Unormowania prawne dotyczące refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli
2.1 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie określa corocznie organ prowadzący na mocy zarządzenia/uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w danym roku budżetowym za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach oświatowych.
3.2  Środki finansowe przeznaczone na refundację kosztów doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie rezerwuje się w wysokości określonej w punkcie 2.1 w budżecie placówki.
2.3  O refundację kosztów doskonalenia zawodowego może występować każdy nauczyciel zatrudniony w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie.
2.4. Środki, o których mowa w punkcie 2.1 przeznacza się w szczególności na:

3. Zasady postępowania
3.1 Dyrektor Przedszkola, po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli i przedszkola, ustala w każdym roku szkolnym plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i umieszcza go w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
3.2 W każdym roku szkolnym, do dnia 15 września, rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedstawionego przez dyrektora przedszkola.
3.3 Środki, o których mowa w punkcie 2.2 wykorzystywane są na zaplanowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.4 Niewykorzystane środki można przeznaczyć na inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłaszane przez nauczycieli Przedszkola w ciągu roku szkolnego, a nie ujęte w wewnętrznym planie doskonalenia zawodowego.
3.5 Środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację doskonalenia zawodowego nauczycieli dysponuje Dyrektor Przedszkola.
3.6 Dyrektor Przedszkola przyznaje refundację, w szczególności, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zawarte w planie nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego uchwałą rady pedagogicznej.
3.7 Refundacja przyznawana jest w wysokości 100% poniesionych kosztów na doskonalenia wynikające z planu nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej wewnętrznego doskonalenia nauczycieli zatwierdzonego uchwałą rady pedagogicznej.
3.8 Dyrektor Przedszkola może przyznać refundację na inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłaszane przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego, a nie ujęte w wewnętrznym planie doskonalenia zawodowego w miarę posiadanych środków.
3.9 W przypadku przyznania refundacji na podstawie punktu 3.8 jej wysokość ustala się od 50 % do 100% w zależności od ilości zgłoszeń i posiadanych środków.
3.10 Refundacja przyznawana jest na podstawie faktury/rachunku i zaświadczania o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego przez nauczyciela.
3.11 Do dnia 31 marca Dyrektor Przedszkola składa do organu prowadzącego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na refundację doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznanych na rok budżetowy.

4. Podstawa prawna

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:47Aktualizacja dokonana przez:

Procedura dopuszczenie do użytku programu nauczania w przedszkolu

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA W PRZEDSZKOLU .......................................

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników)

 

1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do żytku w danym przedszkolu dyrektor przedszkola, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

            a) samodzielnie przez nauczyciela,

            b) we współpracy z innymi nauczycielami,

            c) przez innego autora (autorów),

            d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

3. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

4. Program wychowania przedszkolnego:

            1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

            2) zawiera:

                        a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

                        b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie                                  programowej wychowania przedszkolnego ,

                        c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z                                              uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od                          potrzeb i możliwości dzieci,

                        d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia                          nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

            3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii:

            1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pracy w przedszkolu,

            2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7. Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu przebiega w następujący sposób:

1)     nauczyciel (nauczyciele) dokonuje (dokonują) wyboru programu i przedstawia (przedstawiają) dyrektorowi przedszkola załącznik nr 1;

2)     do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z ustępem 5.1-2 Procedury;

3)     dyrektor wspólnie z nauczycielem (nauczycielami) wypełnia załącznik nr 1;

4)     program zostaje zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej;

5)     dyrektor dopuszcza program wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu wpisując program do  przedszkolnego zestawu programów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W GRUPIE........................ NA LATA ............................

I. NAZWA PROGRAMU:

 

 

II. AUTOR/AUTORZY PROGRAMU:

 

 

III. REALIZOWANY PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY:

 

TAK

NIE

a) samodzielnie

 

 

b) we współpracy z innymi nauczycielami

 

 

c) przez innego autora (autorów)

 

 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami

 

 

 

IV. Czy nauczyciel wnioskujący dysponuje zgodą autora programu na wykorzystanie programu do realizacji i dokonywania zmian ?                                                                                                TAK / NIE

 

V. DYSPOZYCJE DO ANALIZY PROGRAMU

Spełnienie wymagań rozporządzenia

TAK

NIE

Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

§ 3. 1.

 

 

Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

§ 3. 1. 2)a)

 

 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

§ 3. 1. 2)b)

 

 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

§ 3. 1. 2)c)

 

 

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

§ 3. 1. 2)d)

 

 

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej.

§ 3. 1. 3)

 

 

Program przedstawiono do zaopiniowania.

§ 3. 2

 

 

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pracy w przedszkolu,

§ 3. 2

 

 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

§ 3. 2

 

 

Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową.

Jeżeli tak to proszę wskazać, które:

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi dotyczące wyboru programu:

 

 

 

PODPIS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI......................................................................................

 

VI. Program zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dniu ...........................................................

 

VII. Wpisano do Przedszkolnego Zestawu Programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny ................................................. pod numerem ...........................................................

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:49Aktualizacja dokonana przez: