Procedury

Procedury udostępniania informacji

 

Zarządzenie z dnia 6.11.2013 roku
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
w sprawie „Procedur Udostępniania Informacji Publicznej”

§1.
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz.1198) .
 2. Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i administracji i administracji z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r nr 10, poz. 68)

§2.
Wprowadzam „Procedurę Udostępniania Informacji Publicznej” Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. od dnia 6.11.2013 roku.

 

 

Zał. nr 1 do Zarz. Dyrektora P.P. nr 2
z dnia 6.11.2013 r.


Procedury udostępniania informacji publicznej

 Zasady udostępniania informacji publicznej przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie regulują:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz.1198) .
 2. Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i administracji i administracji z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r nr 10, poz. 68)

§1.

 1. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, ul. Kościuszki 4 udostępnia informacje publiczne w systemie sieci teleinformatycznej – zwanej „Biuletynem Informacji Publicznej”.
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniony jest adres strony internetowej przedszkola: www.pp2.grodkow.pl, w której udostępniane są inne informacje publiczne.

§2.

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji zawierającej aktualna wiedzę o sprawach przedszkola.
 2. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

§3.

 1. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.
 2. Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedszkola.
 3. Nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcję publiczną , mającą związek z pełnieniem tej funkcji w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa do ograniczenia dostępu do informacji.

§4.

 1. Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:
  1. uzyskania informacji publicznej istotnej dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń organów przedszkola (zakresie uregulowanym w konkretnych dokumentach urzędowych),

§5.

1. Sposoby udostępniania informacji:

 1. dostęp do informacji jest bezpłatny,
 2. ogłoszenie poprzez BIP,
 3. na wniosek jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w BIP,
 4. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,
 5. poprzez wyłożenie, wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 6. poprzez stronę internetową przedszkola, która umożliwia zapoznanie się z informacją,
 7. wstęp na posiedzenia organów przedszkola w zakresie uregulowanym w konkretnych dokumentach urzędowych.

§6.

1. Informacje publiczne udostępnione na wniosek czy poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnie dostępnym muszą być oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniającymi te informację, danymi określającymi tożsamość osoby , która przygotowała informację, oraz datę udostępnienia.

2. udostępniając informacje publiczną należy zapewnić możliwość kopiowania ich albo wydruk, przesłania jej na powszechnie stosowany nośnik.

§7.

1.Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

2.Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3.W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole  powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku.

4.Przedszkole, ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia.
5.W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty.

5. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

6. Udostępnienie informacji następuje w sposób zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

7. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie następuje w drodze decyzji.

9. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 08:44Aktualizacja dokonana przez: