Dla rodziców

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w porozumieniu z przewodniczącą Rady Rodziców działającą przy Przedszkolu Publicznym  nr 2 w Grodkowie informuje, że przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2019r. poz.1148) nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również innych organów przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci. Także Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania umów następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia grupowego NNW. To sami rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy wybór ubezpieczyciela oraz oferty.

 

Kwestia bezpieczeństwa dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego prosimy o ubezpieczenie dziecka we własnym zakresie w wybranej przez siebie firmie. 

 

  

Dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 2
 w Grodkowie

 do góry